Tietosuojaseloste

Lakiasiaintoimisto Linna noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä rekisteriseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja kuvauksen, mihin kerättyjä tietoja käytetään. 

Rekisteriselostetta muutetaan tarvittaessa vastaamaan aina voimassa olevaa menettelytapaa henkilötietojen käsittelystä. Voimassa oleva rekisteriseloste on saatavilla Lakiasiaintoimisto Linnan internetsivustolla. 

ASIAKASREKISTERI 

1. Rekisterinpitäjä 

Lakiasiaintoimisto Linna (JL Law & Invest Ky) 

KTekniikantie 14, 02150 Espoo 

y-tunnus 2519702-2

2. Rekisteri 

Lakiasiaintoimisto Linna asiakasrekisteri. 

3. Yhteyshenkilö 

Jaakko Linna, jaakko.linna@lakilinna.fi, 044 3020085 

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste 

Rekisteriä käytetään Lakiasiaintoimisto Linnan asiakastietojen säilyttämiseen. Käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Henkilörekisteriä pidetään yllä, jotta Lakiasiaintoimisto Linnan työntekijöillä on käytettävissään ajantasaiset yhteystiedot asiakkuuden hoitamista varten. Tietoja voidaan käyttää markkinointiviestintään. Henkilörekisterin ylläpitäjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja, sillä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on sellainen asiakassuhde, jossa henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen on tarpeellista osapuolten välisten asioiden hoitamiseksi. 

5. Rekisterin sisältämät tiedot 

Henkilörekisteri sisältää Lakiasiaintoimisto Linnan asiakasyrityksen, yhteisön tai henkilön osoitteen, vastuuhenkilöiden nimet, henkilö- tai y-tunnuksen ja yhteystiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot on saatu asiakasyrityksestä joko puhelimitse tai sähköpostitse. Lisäksi tietoja saadaan kolmannen osapuolen yksityisistä tai julkisista rekistereistä. 

7. Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä asiakassuhteen voimassaolon ajan. 

8. Henkilötietojen luovuttaminen 

Henkilötietoja ei luovuteta Rekisterinpitäjän toimesta kolmansille osapuolille tai käytetä muuhun tarkoitukseen kuin mitä kohdassa 4 on mainittu. 

Lakiasiaintoimisto Linna voi myös luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

9. Henkilötietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet 

Tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat salassapitovelvollisia. 

10. Alihankkijat 

Lakiasiaintoimisto Linna käyttää seuraavia alihankkijoita, joilla on pääsy tietoihin omien työtehtäviensä suorittamiseksi: 

IT-Tuki: Ritvanen Partners Oy, 2758694-5. Taloushallinto Tilitoimisto Oulun Tilitoimi Oy, 0187436-7.

Lakiasiaintoimisto Linna on varmistanut, että alihankkijat noudattavat tietosuoja-asetuksen määräyksiä. 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaan asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tähän liittyen rekisteröidyillä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia. 

Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet rekisterissä häntä koskeviin tietoihin: tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus. 

Rekisteröidyn, jonka perustiedot on tallennettu asiakasrekisteriin, tulee ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön halutessaan käyttää laillisia oikeuksiaan. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasääntelyä. 

12. Yhteydenotot 

Kaikissa tätä selostetta koskevissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä epäselvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä kohdassa 3 mainittuun yhteyshenkilöön. 

Lakiasiaintoimisto Linna voi tarvittaessa pyytää asiasta lisätietoja tai pyytää yhteydenottajaa täsmentämään pyyntöään kirjallisesti.